Home Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

 

Niniejszy Regulamin zawiera zasady funkcjonowania sklepu Zdrowy Przepis.
Znajdą Państwo tutaj w szczególności informacje o zasadach składania zamówienia, ofercie, prawie do odstąpienia od umowyoraz odpowiedzialności z tytułu niezgodności towaru z umową.


§1

Definicje

Sklep – sklep internetowy znajdujący się pod adresem zdrowyprzepis.eu.

Sprzedawca – Karol Ołowiecki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Prime Karol Ołowiecki z siedzibą przy ul. Zamkowej 65/3, 11-600 Węgorzewo (który to adres stanowi także adres do doręczeń), wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 8451931124, REGON 387710581, adres e-mail: admin@zdrowyprzepis.eu, nr tel. +48 725 671 076.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca zamówienie w ramach Sklepu i dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, jeżeli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu.

Towar – treść cyfrowa, która stanowi przedmiot sprzedaży w Sklepie.

Dane Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy, w szczególności do reklamacji i zwrotów: Prime Karol Ołowiecki, adres: ul. Zamkowa 65/3, 11-600 Węgorzewo, numer telefonu: +48 725 671 076, adres e -mail: admin@zdrowyprzepis.eu.


§2

Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu oraz zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 2. Regulamin jest dostępny w sposób nieprzerwany na stronie internetowej Sklepu
  w sposób umożliwiający jego pobranie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 3. Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu, standardowego systemu operacyjnego, dostępu do przeglądarki internetowej obsługującej JavaScript oraz niezbędne pliki cookies,
  a także do poczty elektronicznej. Ponadto do dokonania zakupów wymagane jest ukończenie procesu składania zamówienia podczas którego konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
 4. Jeżeli Sprzedawca oferuje treści lub usługi cyfrowe, a korzystanie z nich wymagałoby spełnienia dodatkowych warunków technicznych, warunki te wskazane są w opisie tych produktów w Sklepie.
 5. W przypadku ogłoszenia obniżenia ceny towaru, Sprzedawca informuje o najniższej cenie z okresu 30 dni przed obniżką ceny, zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług.
 6. Specyfika każdego Towaru oraz jego cechy charakterystyczne znajdują się w opisach Towaru w Sklepie.
 7. Przesyłanie za pośrednictwem formularzy treści bezprawnych jest zabronione.


§3

Dokonywanie zakupów w Sklepie

 1. Klient może dokonywać zakupów w Sklepie bez rejestracji.
 2. Sprzedawca oferuje Towary odpłatnie oraz bezpłatnie. Informacja o cenie jest każdorazowo umieszczona na karcie produktu.
 3. Cena towaru brutto zawierająca podatek VAT podana jest na stronie Sklepu. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy, które każdorazowo wskazane są w procesie składania Zamówienia.
 4. Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 5. Po dokonaniu wyboru Towaru, celem dokonania zakupu Klient powinien podejmować kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu. W przypadku posiadania kodu rabatowego, klient ma możliwość wpisania go w koszyku lub w trakcie procesu składania zamówienia. Klient może następnie przeliczyć koszty koszyka
  a następnie przejść do płatności.
 6. Celem złożenia zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta w formularzach danych oznaczonych jako obowiązkowe. Do momentu kliknięcia przycisku kończącego zamówienie, Klient ma możliwość modyfikacji zamówienia lub podanych danych.
 7. W celu finalizacji zamówienia, konieczne jest złożenie przez Klienta zamówienia poprzez kliknięcie przycisku kończącego zamówienie „Kupuję i płacę” na stronie podsumowującej zamówienie. Do złożenia zamówienia wymagane jest uprzednie dodanie towarów do koszyka, uzupełnienie danych i wyrażenie wymaganych zgód,
  w tym akceptacja regulaminu.
 8. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem,
  a Sprzedawcą.
 9. Między Klientem a Sprzedawcą zawierana jest umowa o dostarczenie treści cyfrowych.
 10. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia
  w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności danych wpisanych przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. W takiej sytuacji sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem.


§4

Dostawa i płatności

 1. Towar dostarczany jest na adres e-mail podany przez Klienta w trakcie procesu składania zamówienia. Zestaw przepisów lub dieta dostarczane są na adres e-mail podany przez Klienta w trakcie procesu składania zamówienia.
 2. Elektroniczna wysyłka treści cyfrowych nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni roboczych, chyba że inaczej zaznaczono w opisie danego Towaru (np. przedsprzedaż). Wskazany powyżej termin liczony jest od dnia zaksięgowania przelewu na konto Sprzedawcy.
 3. Dostęp do treści cyfrowych w przypadku ich oferowania, może być również udzielany cyklicznie – zgodnie z ich opisem.
 4. W Sklepie honorowane są formy płatności dostępne w procesie składania zamówienia, obejmujące w szczególności przelew tradycyjny oraz płatności elektroniczne.
 5. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
  • płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu Przelewy24, obsługiwanego przez PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-198), przy ul. Pastelowej, wpisanej o rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887. Regulamin płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy 24 jest dostępny pod adresem https://www.przelewy24.pl/regulamin;
  • płatności elektroniczna BLIK;
  • płatność elektroniczna za pomocą karty kredytowej lub debetowej.
 1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem lub płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Po tym terminie zamówienie może zostać anulowane.
 2. Klient wyraża zgodę na wysyłkę faktury w formie elektronicznej.

 

§5

Niezgodność towaru z umową; reklamacje

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę, są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
  w szczególności ustawą o prawach konsumenta.
 2. Sprzedawca niniejszym informuje o przewidzianej przez prawo odpowiedzialności przedsiębiorcy za zgodność świadczenia z umową. Konsument ma prawo skorzystać z gwarancji, o ile została udzielona.
 3. Przed złożeniem reklamacji, Klient jest proszony
  o kontakt telefoniczny +48 725 671 076 lub za pomocą wiadomości elektronicznej na adres admin@zdrowyprzepis.eu ze Sprzedawcą celem przyśpieszenia postępowania reklamacyjnego i rozwiązania problemu.
 4. Adres korespondencyjny właściwy do reklamacji towaru to: Prime Karol Ołowiecki, ul. Zamkowa 65/3, 11-600 Węgorzewo.
 5. Sprzedawca dostarcza konsumentowi treść cyfrową lub usługę cyfrową niezwłocznie po zawarciu umowy. Treść cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do treści cyfrowej lub pobranie treści cyfrowej, zostały udostępnione Konsumentowi lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które Konsument wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy konsument lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp.
 6. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego: opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji oraz przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi, o którym konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.
 7. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, konsument może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową.
 8. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
 9. Sprzedawca doprowadza treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową
  w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową ponosi Sprzedawca.
 10. W określonych w ustawie o prawach konsumenta przypadkach konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy. W szczególności dotyczy to sytuacji w której Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności towaru z umową lub nie doprowadził do zgodności towaru z umową.
 11. Sprzedawca zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.
 12. W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż
  w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
 13. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.
 14. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
 15. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.
 16. Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta
  w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 17. Sprzedawca stosuje się do przepisów rozdziału 5b ustawy o prawach konsumenta
  w zakresie dotyczącym umów o dostarczanie treści cyfrowych lub usługi cyfrowej. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia towaru z elementami cyfrowymi. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
 18. W przypadku, gdy na towar została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie towaru w Sklepie.
 19. Prawa z tytułu niezgodności towaru z umową przysługują konsumentowi oraz przedsiębiorcy na prawach konsumenta.


§6

Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych treści cyfrowych.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas
  o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład wypełnienie formularza odstąpienia od umowy będącego załącznikiem nr 1 lub pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 3. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 5. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 6. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu m.in. do umowy:
  • o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi
   w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy
   o prenumeratę;
  • zawartej w drodze aukcji publicznej
  • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  • o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
   i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta,
  • o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny
   w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.
 1. W związku z ust. 6, Klient dokonujący zakupu w Sklepie, oświadcza, iż rozumie
  i przyjmuje do wiadomości, że w przypadku zakupu treści cyfrowych uzyskanie dostępu do pliku zawierającego zestaw przepisów lub dietę jest równoznaczne
  z dostarczeniem treści cyfrowej w całości i jest okolicznością wyłączającą prawo do odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 13 Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta.


§7

Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w zakresie wynikającym z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się do usunięcia w rozsądnym terminie wszelkich nieprawidłowości zgłoszonych przez Klientów przy użyciu Danych Sprzedawcy.
 2. Nieodpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę to:
 1. możliwość zawarcia umowy ze Sprzedawcą drogą elektroniczną,
 2. możliwość otrzymywania newslettera (w przypadku umożliwienia zapisu na newsletter na stronie Sklepu)

Zapis na newsletter może być dokonany poprzez przesłanie wypełnionego formularza zapisu do newslettera lub zaznaczenie zgody w procesie składania zamówienia.
W przypadku skutecznego zapisu na newsletter, Sprzedawca świadczy usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Klientowi wiadomości e-mail, które zawierają informacje o produktach, promocjach lub usługach Sprzedawcy. Klient może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania newslettera klikając w przycisk służący rezygnacji zawarty w wiadomości e-mail lub przesyłając rezygnację na adres mailowy Sklepu.

 1. W przypadku chęci złożenia reklamacji, Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej
  z funkcjonowaniem sklepu.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji dotyczącej działania Sklepu w terminie do 14 dni. Klient jest proszony o przesłanie reklamacji na adres
  e-mail Sprzedawcy.
 3. Treści zawarte w newsletterze podlegają ochronie praw autorskich. Zakazane jest  ich kopiowanie, utrwalanie, rozpowszechnianie bez zgody Sprzedawcy.
 4. Konsument może odstąpić od umowy o dostarczanie treści cyfrowych w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podawania przyczyny, przekazując informację Sprzedawcy. Niezależnie od tego, użytkownik może w każdej chwili złożyć oświadczenie
  o rezygnacji ze świadczonych usług.


§8

Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą klientów będących przedsiębiorcami.
 2. Strony wyłączają całkowicie odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady.
 3. Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od jej zawarcia, poprzez przesłanie przedsiębiorcy stosownego oświadczenia. Nie skutkuje to jakimikolwiek roszczeniami do Sprzedawcy z tego tytułu.
 4. Klient zobowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy danym rodzaju przesyłki i powinien niezwłocznie dokonać czynności mających na celu ustalenie odpowiedzialności przewoźnika. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek, uszkodzenie Towaru oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki powstałe od przyjęcia go do przewozu do wydania go przedsiębiorcy.
 5. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne metody płatności oraz wymagać od przedsiębiorcy dokonania przedpłaty w całości albo części.
 6. Całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do przedsiębiorcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Sprzedawcę, ograniczona jest do wysokości zapłaconej za Towar ceny oraz kosztów dostawy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do przedsiębiorcy.
 7. Właściwym do rozstrzygania sporów między Sprzedawcą a przedsiębiorcą jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 8. Przepisy niniejszego paragrafu nie mają na celu ograniczenia praw przedsiębiorcy na prawach konsumenta, które przysługują mu na mocy powszechnie obowiązujących przepisów.

 

§9

Opinie

 1. W przypadku prezentowania opinii konsumenckich, Sprzedawca weryfikuje opinie na temat usług i towarów i wdrożył odpowiednie rozwiązania w celu oceny ich autentyczności. Po wystawieniu opinia jest weryfikowana przez pracownika sklepu. Jeżeli zachodzą wątpliwości co do autentyczności opinii, są one wyjaśniane na podstawie przedstawionych dowodów na zakup określonej usługi. Jeżeli okaże się, że dane zawarte w opinii oraz uzyskane podczas wyjaśnień, nie mogą zostać powiązane z zamówieniem, które było przedmiotem opinii, opinia taka jest usuwana.
 2. Publikujemy wszystkie opinie (zarówno pozytywne, jak i negatywne) i nie ingerujemy w ich treść, nie oferujemy dodatkowych korzyści związanych z wystawieniem opinii lub jej wycofaniem.
 3. Z powyższych względów możemy zapewnić, że opinie dostępne na stronie Sklepu są weryfikowane i autentyczne oraz odzwierciedlają rzeczywiste doświadczenia zakupowe.
 4. Opinie na temat Sklepu mogą być wystawiane na stronach innych podmiotów.
  W przypadku takich opinii w zakresie oceny wiarygodności i autentyczności opinii zastosowanie znajdują zasady stosowane przez te podmioty. Ze swojej strony Sklep dokłada wszelkich starań by opinie na temat sklepu były zawsze wiarygodne
  i autentyczne.

 

§10

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Zasady przetwarzania danych osobowych ich odbiorców oraz praw Klienta zawarte zostały w Polityce Prywatności Sklepu.

 

§11

Postanowienia końcowe

 

 1. Wszelkie prawa do Sklepu oraz oferowanych towarów, w tym prawa własności intelektualnej, majątkowe i osobiste prawa autorskie należą do Sprzedawcy. Bez zgody Sprzedawcy, nie jest możliwe m.in. powielanie, przerabianie treści oferowanych przez Sprzedawcę.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie z istotnych przyczyn, takich jak np. zmiana oferty, zmiana przepisów prawa. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji. O zmianie regulaminu zarejestrowani Użytkownicy zostaną poinformowani za pomocą wiadomości e-mail.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmieniania cen towarów oraz promocji bez uszczerbku dla umów zawartych przed tymi zmianami.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 5. Żadne z postanowień Regulaminu nie służy ograniczeniu praw konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta, gwarantowanych przez ustawę o prawach konsumenta oraz inne obowiązujące akty prawne.
 6. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie.
 7. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość, przykładowo:
 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem
  o rozstrzygnięciu sporu,
 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,
 • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 1. Konsument może skorzystać z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/
 2. Więcej szczegółowych informacji znajduje się na stronie: https://polubowne.uokik.gov.pl/.

Wzór oświadczenia dotyczącego reklamacji oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy – skorzystanie z poniższych wzorów nie jest obowiązkowe, a jedynie rekomendowane.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1  –  DO REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO – OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 – DO REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO – FORMULARZ REKLAMACJI PRODUKTU